ข่าวสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษา

แบบฟอร์ม/คำขอ

ทุนอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ติดต่อ/สอบถาม งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ

งานทะเบียนปริญญาตรี 053-944427, 053-944476

งานหลักสูตร/การเรียนการสอน 053-944420, 053-944421

งานทะเบียนปริญญาตรี 053-944477

FB : งานบริการการศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.