ประวัติความเป็นมา


จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ.2498 ที่เริ่มให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ชาวเชียงใหม่ ในฐานะแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งมีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2502 จึงเกิดแผนกทันตกรรมขึ้น โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน เป็นหัวหน้าแผนก มีฐานะเป็นแผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมามีการโอนย้ายคณะแพทยศาสตร์เข้าสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกทันตกรรมจึงเปลี่ยนเป็นแผนกหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2508

แผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2509 โดยขณะนั้น เริ่มทดลองรับนักศึกษา 2 คน มีคณาจารย์จากแผนกทันตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการสอนเป็นอาจารย์ประจำเพียง 9 ท่าน

ในปี พ.ศ. 2511 สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศยกฐานะแผนกทันตกรรม ขึ้นเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมา ขอบเขตการทำงานและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาแต่ละรุ่นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีการจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะในลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในเขตภูมิภาค มีอาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

สถานที่ทำงานเดิมในช่วงที่เป็นแผนกทันตกรรมนั้น อยู่บนชั้นสองของอาคารผู้ป่วยนอกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ห้องทำงานของแผนกทันตกรรมมีอยู่ 2 ห้อง ประกอบด้วยห้องตรวจ ห้องเอกซเรย์ และห้องอุดฟันที่ใช้ร่วมกัน 1 ห้อง และห้องถอนฟันอีก 1 ห้อง โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่ทำการสอนจะหมุนเวียนกันเป็นอาจารย์แต่ละห้อง และหลังจากที่ได้เป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2511 แล้วนั้น ก็ยังคงใช้ห้อง 2 ห้องนั้นเป็นสถานที่ทำงานอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ย้ายสถานที่ทำงานไปยังตึก 7 ชั้นที่สร้างใหม่ ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์จึงดัดแปลงอาคารเดิมที่อยู่ เป็นห้องทำงานของภาควิชา และแม้จะได้รับการประกาศเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว ก็ยังใช้สถานที่นี้ทำการสอน การวิจัย และบริการผู้ป่วยเรื่อยมา จนในปี พ.ศ. 2519 เนื่องด้วยจำนวนนักศึกษารับเข้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กอปรกับงานในสาขาวิชาต่าง ๆ มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสถานที่เดิมของคณะทันตแพทยศาสตร์ค่อนข้างคับแคบ คณะฯ จึงได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารที่ทำการถาวรขึ้นในที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ไร่ บนถนนสุเทพ ตรงข้ามวัดสวนดอก ปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คลินิก และศูนย์วิจัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 อาคาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา ในปี พ.ศ. 2565 ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา คณะฯ ยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานของการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการที่มีคุณภาพในระดับสูง แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตามเจตนารมณ์และปณิธานของการก่อตั้งคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพต่อไป