หัวหน้างานสำนักงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

นางอัมภรณ์ ชาติแสนปิง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทร. 053-941-606

นางสมพร เพียรอุตส่าห์
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

โทร. 053-944-416

นางสาวพีรญา แสงบุญ
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ

โทร. 053-944-427

นายสุนทร นาคศรี
หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ

โทร. 053-944-415

นางสาวปรียา พอจิต
หัวหน้างานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

โทร. 053-941-609

นายธงชัย ปรีชา
หัวหน้างานบริการผู้ป่วย

โทร. 053-941-616

นางสดศรี กันทะอินทร์
หัวหน้างานห้องสมุด

โทร. 053-944-433