กรรมการบริหารประจำคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช
คณบดี
โทรศัพท์ : 053944401, 053944408
อีเมล์ : narumanas.k@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สั่งสม ประภายสาธก
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : sangsom.prapaya@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ : 053944408

อีเมล์ : sakaratnp@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : tanida.srisuwan@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ชนธีร์ ชิณเครือ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : chonatee.ch@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : pimduen.rungsiyakull@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

โทรศัพท์ : 053944490
อีเมล์ : jitjiroj.itti@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

โทร. 053-944-454

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.กันยารัตน์ คอวนิช
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

โทร. 053-944468

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก

โทร. 053-944465 ต่อ 15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัทนินทร์ มนตรีขจร
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

โทร. 053-944467

รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

โทร. 053-944438

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

โทร. 053-944456

นางสาวธัญญาภรณ์ อินทะไชย
เลขานุการ
โทรศัพท์ : 053944488
อีเมล์ : tanyaporn.i@cmu.ac.th