กรรมการอำนวยการประจำคณะฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

ประธานกรรมการ

avudhs@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล

กรรมการ

piriya.che@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

กรรมการ

sittichai.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัตนา อัมไพรวรรณ

กรรมการ

yai-neng@hotmail.com

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

กรรมการ

narong.tana@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช

กรรมการและเลขานุการ

narumanas.k@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สั่งสม ประภายสาธก

ผู้ช่วยเลขานุการ

sangsom.prapaya@cmu.ac.th