เพลงประจำคณะ

1. เพลงประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. เพลง ศักดิ์ศรีของเรา

3. เพลง สวัสดีเพื่อนใหม่

เพลงมาร์ชคณะ

1. เพลงมาร์ชคณะทันตแพทยศาสตร์ 1

2. เพลงมาร์ชคณะทันตแพทยศาสตร์ 2

3. เพลงมาร์ชคณะทันตแพทยศาสตร์ 3

4. เพลงมาร์ชคณะทันตแพทยศาสตร์ 4

5. เพลงมาร์ชคณะทันตแพทยศาสตร์ 5