หัวหน้าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
หัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944-454

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ณัชพล จมูศรี
รักษาการรองหัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944451

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.กันยารัตน์ คอวนิช
หัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944468

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล
รองหัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944470

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
หัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944465 ต่อ 15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อรนิดา วัฒนรัตน์
รองหัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944460

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พัทนินทร์ มนตรีขจร
หัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944467

รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

โทร. 053-944457

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ธีระพงษ์ ม้ามณี
หัวหน้าสาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์

โทร. 053-944457

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

โทร. 053-944457

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
หัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944438

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.กุลภพ สุทธิอาจ
รองหัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944438

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. วริศ เผ่าเจริญ
รักษาการหัวหน้าภาควิชา

โทร. 053-944456

สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ทพ. ดร.ปฐวี คงขุนเทียน
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

โทร. 053-944-484

หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล
ประธานหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ

โทร. 053-944-470