ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช
คณบดี
โทรศัพท์ : 053944401, 053944408
อีเมล์ : narumanas.k@cmu.ac.th

รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สั่งสม ประภายสาธก
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- ด้านธุรการ บริหารบุคคล และพัฒนาบุคลากร
- ด้านเลขานุการผู้บริหาร
- ด้านทุนพัฒนาบุคลากร
- ด้านบริหารการจัดการความรู้
- ด้านการสนับสนุนอดีตบุคลากรคณะฯ
- ด้านการเงิน เฉพาะการอนุมัติการหักเงินเดือนเนื่องจากการลากิจ และการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : sangsom.prapaya@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
- ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ : 053944408

อีเมล์ : sakarat.pramo@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
- ด้านบริหารงานวิจัย
- ด้านการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
- ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยทางทันตแแพทยศาสตร์ และทันตวัสดุศาสตร์
- ด้านวารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร
- ด้านห้องสมุด
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : tanida.srisuwan@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ชนธีร์ ชิณเครือ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

- ด้านการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- ด้านการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
- ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
- ด้านโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : chonatee.ch@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบัณฑิตศึกษา
- ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ด้านงบประมาณ
- ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพองค์กร
- ด้านการจัดการแผนทันตสุขภาพผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
- ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ด้านการฝึกอบรมความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ
- ด้านการเงินเฉพาะการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : pimduen.rungsiyakull@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
- ด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
- ด้านงานซ่อมบำรุง
- ด้านการเงิน
- ด้านการพัสดุ
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : pisaisit.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วีรนุช ทองงาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
- ด้านการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ด้านการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
- ด้านการเงินเฉพาะการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : weeranuch.th@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทริกา อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง


- ด้านการศึกษาต่อเนื่อง

- ด้านการฝึกอบรมระยะสั้นโทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : pattarika.a@cmu.ac.th

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
- ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพองค์กร
- ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ด้านการรับฟังเสียงจากลูกค้า
โทรศัพท์ : 053944408
อีเมล์ : pinpinut.w@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัชพล จมูศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- ด้านกิจกรรมนักศึกษา
- ด้านทุนการศึกษา และการส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา
- ด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา
- ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-944451
อีเมล์ : nutchapon.c@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

โทรศัพท์ : 053944490
อีเมล์ : jitjiroj.itti@cmu.ac.th

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมบริการ
โทรศัพท์ : 053944490
อีเมล์ : yuthakran.a@cmu.ac.th

เลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวธัญญาภรณ์ อินทะไชย
เลขานุการ
โทรศัพท์ : 053944488
อีเมล์ : tanyaporn.i@cmu.ac.th