โครงสร้างองค์กร

ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยในส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565