อุปุกรณ์ภายนอกช่องปาก: เครื่่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ทารกภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สมบููรณ์:

     ผู้ป่วยนี้นำเสนอการดูแลรักษาทารกภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สมบูรณ์โดยใช้อุปกรณ์ภายนอกช่องปาก ประกอบด้วย แถบคาดปาก ขอเกี่ยวปีกจมููก และนาโซฟอร์ม ทารกรายแรกเป็นผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สมบูรณ์ข้างเดียว ทารกรายที่สองเป็น ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่่สมบููรณ์์สองข้้าง ทั้งสองครอบครัวไม่ต้องการใช้เพดานเทียมจึงใช้เทคนิคการป้อนนมเพื่อจัดการกับปัญหา เพดานโหว่ใช้อุปกรณ์นอกช่องปาก ดัดโครงสร้างปากและจมููกตังแต่สัปดาห์แรกหลังคลอดจนถึงวันผ่าตัดเมื่ออายุ 4 เดือน หลังการผ่าตัด แก้ไขการผิดรูปของปากจมูกประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงปรับนาโซฟอร์มที่ใช้ก่อนหน้าให้พอดีกับจมูกสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์คงสภาพหลังการ ผ่าตัดเมื่อนาโซฟอร์มที่ใช้อยู่เล็กเกินไปจึงนำนาโซฟอร์มชิ้นใหม่มาปรับสำหรับใช้ต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับทารกทั้งสองรายแสดงให้เห็นว่า การใช้อุปกรณ์ภายนอกช่องปากร่วมกับใช้เทคนิคการป้อนนมสามารถเป็นการรักษาทางเลือกสำหรับผู้ป่วยภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่สมบููรณ์ข้างเดียวและสองข้างได้

     These case reports present the treatment of infants with complete cleft lip and cleft palate using extraoral appliances including lip strap, alar hook, and Nasoform. The first infant was a unilateral complete cleft lip and cleft palate patient. The second infant was a bilateral complete cleft lip and cleft palate patient. Both families did not need an obturator, therefore feeding techniques were used to deal with the problems of cleft palate. The shape of lip and nose was moulded using extraoral appliances from the first week after birth until the day of surgery at age 4 months. Approximately 1-2 weeks after the surgical repair of cleft lip and nasal deformity, the previously used Nasoform was adjusted to fit with the nose for using as a postoperative maintaining device. When the existing used Nasoform was too small, the new one was chose and adjusted for continued use. The outcome occurred in Kodkeaw et al., 2022 269 บทนำ both infants showed that the use of extraoral appliances together with feeding techniques could be an alternative treatment for the patients with unilateral and bilateral complete cleft lip and cleft palate.

คำสำคัญ: ขอเกี่ยวปีกจมูก, แถบคาดปาก, นาโซฟอร์ม, ปากแหว่งเพดานโหว่, เพดานเทียม, อุปกรณ์ภายนอกช่องปาก

สามารถสืบค้นข้อมูลอ่านบทความเพิ่มเติมได้จากลิงค์ข้างใต้นี้ค่ะ

อุปกรณ์ภายนอกช่องปาก สำหรับเด็กทารกในภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

 

สร้างโดย maxprosth เมื่อ Dec 12, 2023 ผู้เยี่ยมชม 106