พันธกิจ

Designed by Freepik
  • ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในรูปแบบทีมสหวิทยาการ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตในสังคมได้
  • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูสภาพช่องปาก และ การบูรณะช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  • สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และ เทคนิคต่างๆ ด้านการฟื้นฟูสภาพช่องปาก และ การบูรณะช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านการฟื้นฟูสภาพช่องปาก และ การบูรณะช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์
  • ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการให้บริการด้านการฟื้นฟูสภาพช่องปาก และ บูรณะช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์
  • จัดทำหลักสูตรฟื้นฟูสภาพช่องปาก และ หลักสูตรบูรณะช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองกับความต้องการของประเทศ