Designed by Freepik

ที่มาและความสำคัญ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้นำทางวิชาการด้านทันตกรรมและเป็นสถาบันผลิตทันตแพทย์ในเขตภาคเหนือ ได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการมีหน่วยงานเฉพาะสำหรับให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้า จึงจัดตั้งหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้าขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2554

มีสถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ที่ คลินิกบัณฑิตศึกษา อาคาร 8 ชั้น 3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า และย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาที่ อาคาร 1 ชั้น 3

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย สร้างนวัตกรรม ให้การรักษา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการฟื้นฟูสภาพช่องปาก
บูรณะความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์