การใชนาโซฟอร์มในเด็กแรกเกิดสองรายที่่มีภาวะปากแหว่งข้างเดียว: รายงานผู้ป่วย The Usage of Nasoform in Two Newborns with Unilateral Cleft Lip: Case Reports

นำเสนอการใช้นาโซฟอร์มในเด็กแรกเกิดสองรายที่มีภาวะปากแหว่งข้างเดียว ผู้ป่วยรายแรก เป็นภาวะปากแหว่งข้างซ้ายแบบไม่สมบููรณ์และเหงือกแหว่ง เริ่มใช้แถบยึดริมฝีปากเมื่่ออายุุ 4 วัน และเริ่มใช้นาโซฟอร์มเมื่ออายุุ 12 วัน ผู้ป่วยรายที่สองเป็นภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ข้างซ้ายแบบสมบููรณ์ เริ่มใช้แถบยึดริมฝีปากเมื่ออายุ 5 วัน และเริ่มใช้นาโซฟอร์มร่วมกับเพดานเทียมเมื่ออายุ 21 วัน การดัดจมููกด้วยนาโซฟอร์มทำอย่างต่อเนื่องจนถึงวันผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูก หลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์นาโซฟอร์มถููกใช้เพื่อรองรับและดัดโครงสร้างจมูกในระหว่างกระบวนการหายของแผล ภาพจมูกที่สมมาตรบนใบหน้าของผู้ป่วยอายุ 15 เดือน ส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์ของการใช้นาโซฟอร์มเป็นอุุปกรณ์ดัดจมูกก่อนและหลังการผ่าตัด

คำสำคัญ: นาโซฟอร์ม, แนม, ปากแหว่ง, ปากแหว่งและเพดานโหว่, อุุปกรณ์ดัดจมููก, อุปกรณ์ดัดจมูกและสันเหงือก

สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ

นาโซฟอร์มในเด็กเเรกเกิด 

สร้างโดย maxprosth เมื่อ Dec 12, 2023 ผู้เยี่ยมชม 63