วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า Maxillofacial Prosthodontics (421816)

เอกสารคำสอนวิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชามากยิ่งขึ้น เนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงขอบเขตของงานบูรณะช่องปากและใบหน้า การทำงานของอวัยวะภายในช่องปากในขณะพูดกลืนและหายใจ กายวิภาคและสรีรวิทยาลักษณะและ สาเหตุของความวิการที่มีแต่กำเนิด และเกิดขึ้นภายหลัง การนำความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์ไป ประยุกต์ใช้ในนการออกแบบและทำสิ่งประดิษฐ์สาหรับผู้ป่วย และ ความเปราะบางของผู้ป่วย ข้อพึงระวังในการรักษา

เนื้อหากระบวนวิชาได้รับความกรุณาจาก รศ.ทพ.ดร.ปิยวัฒน์พันธุ์ โกศล ผู้ก่อตั้งหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์งานด้านนี้ในประเทศไทยมามากกว่า 30 ปี ในการร่างและให้คำแนะนำ รวมทั้งอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายสาหรับประกอบเนื้อหา นอกจากนี้แล้ว อาจารย์ยังรับเป็น คณะกรรมการหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า ตามมตคิ คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ สามัญ ครั้งที่ 7/2554 และเป็นที่ปรึกษาศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า ตามคำสั่งคณะทันตแพทยศาตร์ ที่ 192/2558

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถนำความรู้นี้เป็นพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติจริงได้ บุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจาก เอกสารคำสอนเล่มนี้ ขอส่งผลให้เป็นความเจริญก้าวหน้าของศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า ในอันที่จะเป็นแหล่ง สร้างทันตแพทย์ที่มีความรู้ด้านนี้ออกสู่ชุมชนต่อไป

ISBN 421816
ผู้แต่ง พนารัตน์ ขอดแก้ว
การจัดประเภท ทันตกรรมประดิษฐ์
วันที่ตีพิมพ์ Jan 1, 2015
ผู้เยี่ยมชม 88
Download