รายการห้องแนะนำ

ห้อง Group Study Room 1 (E-Learning)

ห้อง Group Study Room 1 (E-Learning)

อาคาร 7 ชั้น 5 (ห้องสมุด)

ห้อง Group Study Room 2

ห้อง Group Study Room 2

อาคาร 7 ชั้น 5 (ห้องสมุด)

ห้อง Group Study Room 3

ห้อง Group Study Room 3

อาคาร 7 ชั้น 5 (ห้องสมุด)

ห้อง Group Study Room 4

ห้อง Group Study Room 4

อาคาร 7 ชั้น 5 (ห้องสมุด)